บทความก่อนหน้านี้หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่าย เข้ารับกาอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 “การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ”
บทความถัดไปกิจกรรมวันคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2565